Hlavná stránka
Profil firmy
Hlavné aktivity
Aktuality
Pracovné príležitosti
Kde nás nájdete
Kontakt
Formuláre - dopyt
Kontaktujte nás

spolocensky_zodpovedny_podnik.png 

O nás

IATF 16949 

certifikat_2017.jpg.jpg

 

  lISO EN 14001

certifsk.jpg


                                                                           

 

                                                                          peca_m.jpg

                                             
                   

 

CENTRUMBm IMG 0359m
 
 

Politika integrovaného systému manažérstva


Vychádzajúc z filozofie spoločnosti Lesjőfors a ich stanovenej politiky kvality a environmentálnej politiky, ktorú plne akceptujeme, v snahe stať sa významným dodávateľom pružín do automobilového priemyslu s minimálnym dopadom svojej činnosti na životné prostredie vrcholový manažment definoval nasledovnú politiku integrovaného systému manažérstva:

1. Politika kvality

a) zabezpečovať spokojnosť zákazníka a ostatných zainteresovaných strán neustálym zdokonaľovaním ISM a jeho procesov v zmysle požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a IATF 16949, dodržiavaním etiky podnikania, zákonných a bezpečnostných predpisov

b) venovať systematickú pozornosť zmluvným dodávateľom za účelom vytvárania trvalej kvality dodávateľov vstupov, pretože sú prvým predpokladom kvality vyrábaného produktu

c) nákupom najnovšej CNC technológie rozšíriť technické a technologické možnosti spoločnosti, znižovať riziká podnikania s cieľom výroby vysoko technicky náročných pružín pre odvetvie strojárenstva, automobilového a elektrotechnického priemyslu

d) zvyšovať produktivitu, kvalitu, konkurencieschopnosť a organizáciu práce, zdokonaľovať výrobný proces i využívaním vlastného know-how za účelom zvýšenia podielu na slovenskom a českom trhu a presadenia sa aj na trhoch štátov Európskej únie

e) sledovať trendy vo vývoji a výrobe pružín za účelom nadviazania spolupráce s významnými výrobcami pružín

f) neustálou motiváciou, vzdelávaním a informovanosťou viesť pracovníkov k zvyšovaniu ich odbornej, technickej a organizačnej zdatnosti pri dodržaní ich bezpečnosti a zdravia

g) pravidelne preskúmavať vyhlásenú politiku integrovaného systému manažérstva s ohľadom na trvalú vhodnosť a sústavné zlepšovanie.

 

2. Environmentálna politika

a) pri riadení procesov definovaných v rámci systému manažérstva kvality dodržiavať príslušné právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť a ktoré súvisia s environmentálnymi aspektmi

b) zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami

c) vyžadovať od svojich dodávateľov aktívny prístup k ochrane životného prostredia

d) aktívne komunikovať so zainteresovanými stranami

e) zaobchádzať hospodárne s prírodnými zdrojmi, materiálom a odpadmi

f) zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva a prevenciu znečisťovania životného prostredia.

Dňa 16.5.2017

Ing. Ján Mačuha
konateľ